PSI SYSTEM

Regulamin ośrodka szkoleniowego

REGULAMIN OBIEKTU SZKOLENIOWEGO

FIRMY PSI SYSTEM

W POZNANIU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Obiekt szkoleniowy jest własnością firmy PSI SYSTEM Sp. z o.o.
 • Warunkiem korzystania z obiektu szkoleniowego jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 • Każda osoba znajdująca się na terenie obiektu szkoleniowego ma obowiązek poruszania się w kasku założonym w prawidłowy sposób na głowę, szczególnie gdy kursanci wiszą na linach
 • Każdy kursant przed przystąpieniem do szkolenia zobowiązany jest zapoznać się i podpisać oświadczenie medyczne.
 • Na czas szkolenia kursant otrzymuje cały niezbędny sprzęt potrzebny do odbycia kursu. Zobowiązuje się tym samym dbać o powierzony mu sprzęt oraz używać go zgodnie z przeznaczeniem.
 • Kursant jest zobowiązany do używania wyłącznie sprawnego sprzętu, dobrej jakości i właściwego przeznaczenia posiadających atesty (UIAA, CE).
 • Kursant zobowiązuje się do przestrzegania zasad bhp, ppoż. oraz wszystkich innych ustalonych z instruktorem.
 • O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić instruktora lub pracownika obiektu.
 • Koszty napraw zniszczonego mienia obiektu ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia.
 • Kursant zobowiązuje się do utrzymywania porządku i czystości na obiekcie oraz niedopuszczenia do zniszczenia mienia firmy PSI SYSTEM Sp. z o.o.
 • Kursant zobowiązuje się do zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie. Firma PSI SYSTEM Sp. z o.o. nie odpowiadają za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki na terenie ośrodka szkoleniowego.
 • Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych kursant powinien pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym wszystkie drobne przedmioty (tj. telefon, biżuteria, monety itd. ) które mogłyby wypaść podczas wiszenia na linach.
 • Zabrania się wspinania oraz chodzenia po konstrukcji bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej, w sposób niezgodny z systemami IRATA/SPRAT.
 • Tylko uprawnione osoby z obsługi/instruktorzy posiadają prawo do zawieszania lin, montażu i demontażu punktów oraz stanowisk. Chyba że jest to częścią ćwiczenia i polecenia instruktora.
 • Zabrania się spożywania alkoholu i wszelkiego rodzaju środków odurzających na terenie obiektu szkoleniowego oraz uczestnictwa w zajęciach w stanie odurzenia lub wskazującym na spożycie.
 • Palenie na terenie obiektu szkoleniowego jest surowo zabronione. Palić można jedynie na zewnątrz w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Zabrania się wnoszenia na obiekt szkoleniowy wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, mogących zagrozić życiu lub zdrowiu osób znajdujących się na terenie ośrodka szkoleniowego .
 • Dzieci i zwierzęta znajdujące się na terenie obiektu szkoleniowego muszą bezwzględnie być pod opieką i stałym nadzorem osoby dorosłej.
 • Podczas szkolenia obowiązuje zachowanie zgodne z zasadami współżycia społecznego, równości płci, pochodzenia oraz pracy w grupie. Szanujemy siebie nawzajem, tj. kadrę instruktorską oraz uczestników szkolenia.
 • Nie stosowanie się do niniejszego regulaminu może skutkować wydaleniem z zajęć oraz z terenu obiektu szkoleniowego PSI SYSTEM Sp. z o.o.
 • Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.07.2019 r.
<

Załączniki

Plik Rozmiar pliku
pdf Procedura i formularz reklamacji usługi szkoleniowej 59 KB