PSI SYSTEM

Certyfikowane szkolenia wysokościowe

IRATA

O stowarzyszeniu

IRATA International (Industrial Rope Access Trade Association)

Czyli Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego. System zapoczątkowany został w drugiej połowie lat 80-tych w Wielkiej Brytanii, mając na celu wykonywanie prac z wykorzystaniem technik dostępu linowego na platformach wiertniczych w bezpieczny sposób. Prace te były jak i są do dzisiaj wykonywane na różnego rodzaju obiektach znajdujących się na lądzie i morzu. Po trzydziestu latach system jest rozpowszechniony na całym świecie, zrzesza ponad 400 firm członkowskich i posiada ponad 150.000 techników, co czyni go najbardziej rozpoznawalnym i uznawanym systemem do pracy na wysokości.

IRATA

System certyfikacji

Niniejsze informacje szczegółowo określają wymagania, które trzeba spełnić, aby móc przystąpić do szkoleń oraz egzaminów na poszczególne poziomy. Zajęcia praktyczne są nieodłącznym elementem szkolenia. Dlatego też kandydaci powinni być sprawni fizycznie i nie powinni posiadać żadnych przeciwwskazań medycznych, które mogą uniemożliwić im wykonywanie ćwiczeń lub manewrów podczas trwania szkolenia. Kandydaci są zobowiązani oświadczyć, że nie mają żadnych schorzeń lub przeciwwskazań, które mogłyby uniemożliwić im bezpieczne wykonywanie czynności. 

 • leki przepisywane na receptę,
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
 • cukrzycę, zbyt wysoki lub zbyt niski poziom cukru we krwi,
 • zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi,
 • padaczkę, drgawki lub zaburzenia równowagi, np. utrata przytomności,
 • zawroty głowy lub trudności z utrzymywaniem równowagi,
 • choroby serca lub bóle w klatce piersiowej,
 • upośledzenie funkcji kończyn,
 • problemy mięśniowo-szkieletowe, np. ból pleców,
 • choroby psychiczne,
 • lęk wysokości.

Na tym poziomie posiada umiejętności pozwalające na bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości przy użyciu technik dostępu linowego pod nadzorem technika poziomu 3. Jest wykwalifikowany do:

 • budowy podstawowych stanowisk,
 • samodzielnego poruszania się na linach we wszystkich kierunkach,
 • wykonania podstawowego manewru ratowniczego z poszkodowanym,
 • wyciągania oraz opuszczania ciężaru lub poszkodowanego za pomocą odpowiednich urządzeń.

Kandydat, który chciałby wziąć udział w szkoleniu i uzyskać kwalifikacje na Poziom 1 powinien:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać dobrą kondycję fizyczną i brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • odbyć minimum czterodniowe szkolenie na dany poziom zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora IRATA w piątym dniu szkolenia

Oprócz umiejętności poziomu 1 posiada dodatkowe kwalifikacje pozwalające mu na wykorzystanie technik dostępu linowego na bardziej zaawansowanym poziomie pod nadzorem technika poziomu 3. Jest wykwalifikowany do:

 • budowy szerokich stanowisk oraz tyrolek i lin poręczowych,
 • poręczowania lin pod kątem ratowniczym,
 • wykonania różnych manewrów ratowniczych z poszkodowanym
 • budowy systemów wyciągowych oraz transportu poszkodowanego w różnych kierunkach,
 • bierze udział w skomplikowanych akcjach ratowniczych pod nadzorem technika poziomu 3.

Kandydat, który chciałby wziąć udział w szkoleniu i uzyskać kwalifikacje na Poziom 2 powinien:

 • posiadać dobrą kondycję fizyczną i brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • przepracować minimum rok czasu na poziomie 1 i posiadać minimum 1000 godzin przepracowanych na linach i udokumentowanych w swoim dzienniku prac (logbook),
 • odbyć minimum czterodniowe szkolenie na dany poziom zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora IRATA w piątym dniu szkolenia.

Na tym poziomie technik posiada wiedzę oraz umiejętności poziomu 1 i 2. Ponadto potrafi:

 • przeprowadzić samodzielnie ocenę ryzyka zawodowego odpowiednią dla powierzonego mu zadania,
 • przygotować plan pracy,
 • poprowadzić zespół techników dostępu linowego,
 • wykonać zaawansowane manewry ratownicze z poszkodowanym,
 • zaplanować oraz przeprowadzić akcję ratowniczą w zależności od danej sytuacji.

Kandydat, który chciałby wziąć udział w szkoleniu i uzyskać kwalifikacje na Poziom 3 powinien:

 • posiadać dobrą kondycję fizyczną i brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • posiadać aktualny kurs pierwszej pomocy,
 • przepracować minimum rok czasu na poziomie 2 i posiadać minimum 1000 godzin przepracowanych na linach i udokumentowanych w swoim dzienniku prac (logbook),
 • odbyć minimum czterodniowe szkolenie na dany poziom zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora IRATA w piątym dniu szkolenia

Po pozytywnie zdanym egzaminie każdy z kandydatów otrzymuje żółtą kopię formularza egzaminacyjnego, potwierdzającą jego kwalifikacje na dany poziom. Dokument jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia. W tym czasie kandydat powinien otrzymać niżej wymienione dokumenty:

 • plastikową legitymację ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, poziomem wraz z  numerem nadanym przez IRATA oraz okresem ważności ( 3 lata od daty zdania egzaminu),
 • certyfikat z imieniem i nazwiskiem, poziomem wraz z  numerem nadanym przez IRATA oraz okresem ważności ( 3 lata od daty zdania egzaminu),
 • dziennik prac (logbook) w którym kandydat powinien zapisywać wszystkie godziny przepracowane w dostępie linowym.
Logbook

Logbook

Jak prawidłowo wypełnić dziennik prac (logbook) punkt po punkcie.

W kolumnie Date (Data) prace powinny być odnotowywane w odcinkach czasu nie dłuższych niż dwa tygodnie. W przypadku gdy technicy dostępu linowego pracują w więcej niż jednym miejscu w ciągu dnia, zadania powinny być odnotowywane oddzielnie, chyba że są bardzo podobne.

W kolumnie Employing company (Firma zatrudniająca) należy wpisać nazwę pracodawcy.

W kolumnie Details of task being undertaken (Szczegółowe informacje dotyczące podejmowanych zadań) należy opisać zarówno rodzaj wykonywanej pracy jak i zastosowane techniki dostępu linowego, np.:

 • Window cleaning - descent on ropes, basic rigging / Mycie okien - zjazd na linach, budowa stanowisk podstawowych
 • Installing fall-arrest nets - aid-climbing, retrievable rigging / Montaż siatek zabezpieczających przed upadkiem z wysokości - hakówka, stanowisko, złodziejskie".
 • NDT inspection of steelwork - ascent & descent on ropes, aid climbing, tensioned lines. Inspekcja / NDT konstrukcji stalowej - podchodzenie i zjazd na linach, hakówka, tyrolki.

W kolumnie Location (Lokalizacja) technicy dostępu linowego powinni krótko opisać rodzaj konstrukcji, na której pracowali np.:

 • Concrete tower block – Betonowy wieżowiec
 • Steel-framed warehouse – Magazyn z konstrukcji stalowej
 • Flare stack, oil platform - Platforma wiertnicza

W kolumnie Hours worked (Godziny przepracowane) zapisuje się czas spędzony na pracy związanej bezpośrednio z dostępem linowym. Czas oprócz tego poświęconego na główne zadanie, może również obejmować poręczowanie lin, kontrolę sprzętu oraz odprawę na początku każdego dnia pracy. Nie powinien to być czas spędzony na przerwach, oczekiwaniu na pozwolenie na pracę lub przestoje, spowodowane warunkami pogodowymi.  Z tego powodu godzin zapisanych w dzienniku prac jest mniej niż tych przepracowanych lub wpisanych w grafiku pracy.

W kolumnie Max height worked (Maksymalna wysokość robocza) należy wpisać maksymalną wysokość, na której wykonywane było zadanie z wykorzystaniem technik dostępu linowego.

W kolumnie Supervisor's signature (Podpis osoby nadzorującej) wszystkie wpisy w dzienniku prac powinny być podpisane przez technika nadzorującego pracę na poziomie 3, który musi wpisać swoje imię i nazwisko, podpis oraz indywidualny numer IRATA International.

UWAGA: Technicy, którzy nie są w stanie uzyskać podpisów technika na poziomie 3, powinni skontaktować się z firmą szkoleniową będącą członkiem IRATA.

W kolumnie Total hours for this page (Liczba godzin na tej stronie) należy zsumować i zapisać całkowitą liczbę godzin odnotowanych na danej stronie.

W kolumnie Running total of hours worked (Całkowita liczba przepracowanych godzin), należy zsumować liczbę godzin na danej stronie razem z całkowitą liczbą przepracowanych godzin ze strony poprzedniej, np. gdy liczba godzin na danej stronie wynosi 148, a całkowita liczba przepracowanych godzin ze strony poprzedniej wynosi 2300 to całkowita liczba przepracowanych godzin na danej stronie wyniesie 2448.

PRZEDAWNIENIA

Przedawnienie certyfikatu

Poszczególne kategorie kandydatów.

POZIOM 1

Szkolenie przeprowadzone przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA powinno być wystarczające do uzyskania wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji przez uczestników szkolenia i powinno trwać co najmniej 4 dni z dodatkowym dniem na egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Certyfikat IRATA poziomu 1 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu. 

W przypadku odbycia szkolenia i zdania egzaminu na poziom 1 w okresie do 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności obecnego certyfikatu, nowy certyfikat zostanie wydany z datą wygaśnięcia obecnego certyfikatu.

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.

Technik z nieważnym certyfikatem nie powinien wykonywać prac związanych z dostępem linowym. 

Nowy certyfikat IRATA poziomu 1 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

POZIOM 2

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Firma szkoleniowa zapewnia, że wymagania stawiane technikom  określone w aktualnym systemie oceny i certyfikacji  są spełnione. 

Przed uczestnictwem w szkoleniu na poziom 2 technicy powinni posiadać wiedzę oraz umiejętności poziomu 1, a szkolenie powinno zostać przeprowadzone z zakresu zagadnień, technik i manewrów, które nie są  wykorzystywane przez techników przed uczestnictwem w szkoleniu na poziom 2.

Doświadczenie zawodowe powinno obejmować co najmniej 12 miesięcy aktywnej pracy od czasu pierwszej rejestracji na poziom 1, i co najmniej 1000 godzin przepracowanych na linach i udokumentowanych w dzienniku prac.  

Certyfikat IRATA poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 1, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji. Po odświeżeniu certyfikatu na poziom 1, przed przystąpieniem do egzaminu na poziom 2 technik musi spełnić następujące wymagania:

Zaliczyć egzamin na poziom 1 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Po zdanym egzaminie przepracować na linach minimum 3 miesiące i posiadać udokumentowane w dzienniku prac 150 godzin. Całkowita liczba godzin przepracowanych w dzienniku prac powinna wynosić minimum 1150. Doświadczenie zawodowe w zakresie dostępu linowego obejmuje co najmniej 12 miesięcy pracy na linach od czasu pierwszej rejestracji na poziom 1.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat IRATA poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Podniesienie kwalifikacji nie jest możliwe dla techników z przedawnionym certyfikatem o więcej niż 6 miesięcy. Należy odnowić certyfikat na poziomie 1 i zdobyć większe doświadczenie w okresie 6 miesięcy.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 1 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA, zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Po uzyskaniu certyfikatu poziomu 1 kandydat musi spełnić następujące wymagania przed przystąpieniem do szkolenia na poziom 2:

Zaliczyć egzamin na poziom 1 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Formularz jest rejestrowany przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA w terminie 60 dni.

Przepracować kolejne 6 miesięcy i posiadać udokumentowane co najmniej 300 godzin od momentu odnowienia ważności certyfikatu na poziom 1.

Posiadać 1300 udokumentowanych godzin od czasu pierwszej rejestracji.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA, zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat poziomu 2 IRATA zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu. 

Szkolenie odświeżające na poziomie 2 trwa co najmniej 2 dni. Dwa dni są zazwyczaj wystarczające tylko dla techników, którzy regularnie stosowali w swojej pracy szeroki zakres technik i zazwyczaj są niewystarczające, aby odświeżyć rzadziej stosowane techniki i poznać nowe. IRATA zaleca technikom ukończenie czterodniowego szkolenia.

W przypadku odbycia szkolenia i zdania egzaminu na poziom 2 w okresie do 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności obecnego certyfikatu, nowy certyfikat zostanie wydany z datą wygaśnięcia obecnego certyfikatu na następne 3 lata.

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.

Nowy certyfikat poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien przejść jednodniowe szkolenie przypominające zakres wiedzy oraz technik z poziomów 1 i 2. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczonego instruktora lub egzaminatora i powinno być odnotowane  w części szkoleniowej dziennika prac (logbook) kandydata oraz zatwierdzone pieczątka firmy szkoleniowej lub podpisem egzaminatora wraz z numerem IRATA. Firma szkoleniowa pobierze opłatę za szkolenie.

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Nowy certyfikat IRATA poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 1, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Po uzyskaniu certyfikatu poziomu 1 technik musi spełnić następujące wymagania przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na poziom 2:

Zaliczyć egzamin na poziom 1 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Formularz jest rejestrowany przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA w terminie 60 dni.

Po zdanym egzaminie przepracować na linach minimum 3 miesiące i posiadać udokumentowane w dzienniku prac 150 godzin. Całkowita liczba godzin przepracowanych w dzienniku prac powinna wynosić minimum 1150. Doświadczenie zawodowe w zakresie dostępu linowego obejmuje co najmniej 12 miesięcy pracy na linach od czasu pierwszej rejestracji na poziom 1.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat IRATA poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

POZIOM 3

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Firma szkoleniowa zapewnia, że wymagania stawiane kandydatom, określone w aktualnym systemie oceny i certyfikacji  są spełnione. 

Przed uczestnictwem w szkoleniu na poziom 3 technicy powinni posiadać wiedzę oraz umiejętności poziomów 1 i 2, a szkolenie powinno zostać przeprowadzone z zakresu zagadnień, technik i manewrów, które nie są  wykorzystywane przez techników przed uczestnictwem w szkoleniu na poziom 3.

Doświadczenie zawodowe powinno obejmować co najmniej 12 miesięcy aktywnej pracy od czasu pierwszej rejestracji na poziom 2, i co najmniej 1000 godzin przepracowanych na linach i udokumentowanych w dzienniku prac.  

Certyfikat IRATA poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Po odświeżeniu certyfikatu na poziom 2, przed przystąpieniem do egzaminu na poziom 3 kandydat musi spełnić następujące wymagania:

Zaliczyć egzamin na poziom 2 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Po zdanym egzaminie przepracować na linach minimum 3 miesiące i posiadać udokumentowane w dzienniku prac 150 godzin. Liczba godzin przepracowanych w dzienniku prac powinna wynosić minimum 1150 od momentu rejestracji na poziom 2. Całkowita liczba przepracowanych godzin przepracowanych w dzienniku prac powinna wynosić 2150. Doświadczenie zawodowe w zakresie dostępu linowego obejmuje co najmniej 12 miesięcy pracy na linach od czasu pierwszej rejestracji na poziom 2.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 3, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat IRATA poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Podniesienie kwalifikacji nie jest możliwe dla techników z przedawnionym certyfikatem o więcej niż 6 miesięcy. Należy odnowić certyfikat na poziomie 2 i zdobyć większe doświadczenie w okresie 6 miesięcy.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA, zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Po uzyskaniu certyfikatu poziomu 2 kandydat musi spełnić następujące wymagania przed przystąpieniem do szkolenia na poziom 3:

Zaliczyć egzamin na poziom 2 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Formularz jest rejestrowany przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA w terminie 60 dni.

Przepracować kolejne 6 miesięcy i posiadać udokumentowane co najmniej 300 godzin od momentu odnowienia ważności certyfikatu na poziom 2.

Posiadać 1300 udokumentowanych godzin od czasu pierwszej rejestracji na poziom 2. Całkowita liczba przepracowanych godzin powinna wynosić 2300.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 3, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA, zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat poziomu 3 IRATA zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu. 

Szkolenie odświeżające na poziomie 3 trwa co najmniej 2 dni. Dwa dni są zazwyczaj wystarczające tylko dla techników, którzy regularnie stosowali w swojej pracy szeroki zakres technik i zazwyczaj są niewystarczające, aby odświeżyć rzadziej stosowane techniki i poznać nowe. IRATA zaleca technikom ukończenie czterodniowego szkolenia.

W przypadku odbycia szkolenia i zdania egzaminu na poziom 3 w okresie do 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności obecnego certyfikatu, nowy certyfikat zostanie wydany z datą wygaśnięcia obecnego certyfikatu na następne 3 lata.

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.

Nowy certyfikat poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien przejść jednodniowe szkolenie przypominające zakres wiedzy oraz technik z poziomów 1,2 i 3. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczonego instruktora lub egzaminatora i powinno być odnotowane  w części szkoleniowej dziennika prac (logbook) kandydata oraz zatwierdzone pieczątka firmy szkoleniowej lub podpisem egzaminatora wraz z numerem IRATA. Firma szkoleniowa pobierze opłatę za szkolenie.

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Nowy certyfikat IRATA poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Po uzyskaniu certyfikatu poziomu 2 technik musi spełnić następujące wymagania przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na poziom 3:

Zaliczyć egzamin na poziom 2 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym. Formularz jest rejestrowany przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA w terminie 60 dni.

Po zdanym egzaminie przepracować na linach minimum 3 miesiące jako technik poziomu 2 i posiadać udokumentowane w dzienniku prac 300 godzin. 

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 3, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Nowy certyfikat IRATA poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.